Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern que es constitueix en tots aquells municipis amb una població superior a 5.000 habitants, segons estableix la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquelles poblacions per sota d’aquesta xifra poden constituir aquest òrgan quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple Municipal.

La Junta Govern Local té les competències següents:

  • Atorgament de llicències urbanístiques
  • Resolució de peticions, tant de particulars com d'entitats, de tipus econòmic i/o tributari
  • Aprovació de factures 
  • Contractacions quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
  • Concessions que no siguin superiors a 4 anys
  • Aprovació d'instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització
  • Aprovació de projectes d'obres i serveis previstos en el pressupost
  • Tots aquells altres assumptes que puntualment l'Alcaldia pugui delegar

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE VILANOVA DEL VALLÈS PEL MANDAT 2023-2027:

Els següents regidors formaran part de la Junta de Govern amb veu però sense vot:

La JGL es celebraran els dimecres a les 09.00h.

Els acords de la Junta de Govern es poden consultar tots al Portal de Transparència de l'Ajuntament, en aquest enllaç.

Darrera actualització: 10.04.2024 | 09:37
Darrera actualització: 10.04.2024 | 09:37