Alcalde/ssa i tinences alcaldia

Alcalde/ssa

L'alcalde o alcaldessa és el President o Presidenta de la Corporació i el Cap de l’Administració Municipal. I és elegit/da en la sessió constitutiva de la corporació de cada mandat entre els regidors que encapçalin la llistes que han obtingut representació. Les competències de l'alcalde o alcaldessa són de caràcter essencialment executiu i de gestió. Estan determinades a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Competències d'alcaldia:

 • Representar a l’Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica.
 • Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades.
 • L'adquisició de béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també l'alienació del patrimoni.
 • Altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

L'alcalde o alcaldessa té la potestat de, si així ho considera oportú, delegar l’exercici de determinades de les seves atribucions a la Junta de Govern Local, en els/les tinents d'alcalde o en els/les regidors/es (exceptuant aquelles que es troben previstes a l'article 53.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).

Els únics requisits que han d'acomplir aquestes delegacions són especificar clarament el seu abast, determinant els assumptes que aquestes comprenen, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

L'alcalde o alcaldessa pot revocar en qualsevol moment les delegacions de competències que hagi atorgat prèviament.

Pel mandat 2023-2027, l'alcaldessa és:

 

Tinences alcaldia

Els Tinents d’alcalde substitueixen a l’alcalde/alcaldessa en cas d’absència o d’impossibilitat d’exercir el seu càrrec, per l’ordre de nomenament que l’alcalde/alcaldessa ha establert si n’ha nomenat més d’un. 

El nombre de tinents d’alcalde és de lliure elecció per l’alcalde o alcaldessa. En cas que hi hagi més d’un/a tinent, com a mínim, s’haurà de designar el/la Primer tinent d’alcalde, per tal de garantir la substitució automàtica de l’alcalde o alcaldessa en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat.

Pel mandat 2023-2027 les tinences d'alcaldia son:

Darrera actualització: 07.02.2024 | 14:44
Darrera actualització: 07.02.2024 | 14:44