Comissió Especial de Comptes

La funció de la Comissió Especial de Comptes és examinar, estudiar i informar dels comptes de l’Ajuntament, pressupostàries i extrapressupostàries, que hagi d’aprovar posteriorment el Ple de la Corporació.

Competències:

D’acord amb l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, la Comissió Especial de Comptes té les atribucions següents:

  • L'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.
  • La comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
  • Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

En el cas de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, la Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop a l'any (abans de l'1 de juny de cada any).

Composició

Presidenta: Il.lm. Sra. Roser Colomé Soler (iVDV) - Alcaldessa

Vocals: 

Secretari: el Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui

Darrera actualització: 08.02.2024 | 16:40
Darrera actualització: 08.02.2024 | 16:40