Sol·licitud de llicència municipal per instal·lació de plaques solars/ fotovoltaiques en habitatges

Necessiteu tenir certificat digital pel tràmit telemàtic. Informació sobre certificats digitals.

Segons el DL 16/2019 de 26 de novembre de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, aquest tipus d’obres són ajustades al règim de les comunicacions prèvies sempre que no superin el metre d’alçada en cas d’instal·lar-se sobre una coberta plana, o els panells s’ubiquin en paral·lel a una coberta inclinada.

Cal aportar:

 • Comunicació prèvia d'obres menors

 • Imprès d’autoliquidació

 • Memòria Tècnica de la instal·lació
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
 • Full d’Assumeix Tècnic de la Direcció de l’Obra
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de la finca
 • Dades del constructor / instal.lador
 • Plànol d’emplaçament de les Normes Subsidiàries a escala 1:1000
 • Fotografies de l’estat actual del lloc on s’han de realitzar les obres
 • Fotografies del front de la parcel·la on s’apreciï l’estat actual de la via pública
 • Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant
 • Autorització de la comunitat de veïns, si s’escau
 • Contracte amb un centre de runes, si s’escau
 • Declaració i autoliquidació de l’ocupació de la via pública, si s’escau
 • Altra documentació:........................

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 22.11.2022 | 08:57