Sol.licitud de llicència d'obres menors

Tot el que no quedi contemplat en en tràmit de "Sol.licitud de llicència d'obres menors subjectes a comunicació prèvia"

Necessiteu tenir certificat digital pel tràmit telemàtic. Informació sobre certificats digitals.

TIPUS D’OBRES SOTMESES A LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS

 • Enderroc d'edificacions.
 • Reforma interior parcial d'edificis, habitatges o locals amb actuació sobre l’estructura de l’immoble.
 • Reforma interior parcial d’edificis, habitatges i locals, amb enderroc, modificació o creació d’envans.
 • Modificació puntual de façanes, amb obertura de finestres i/o portes.
 • Reparació i manteniment de façanes o patis amb una alçada de l’edificació superior a planta baixa i planta pis.
 • Substitució o reparació de teulada amb una alçada de l’edificació superior a planta baixa i planta pis.
 • Treballs varis a baixants, canals de recollida d’aigües pluvials, xemeneies de sortida de fums, en el cas d’alçada de l’edificació superior a planta baixa i planta pis.
 • Construcció o reparació d’envans pluvials, si l’alçada de l’edificació és superior a planta baixa i planta pis.
 • Execució de construccions auxiliars d’escassa entitat (superfície inferior a 25m2).
 • Construcció, ampliació o tancament de porxos i coberts d’escassa entitat (superfície inferior a 25m2).
 • Construcció de piscines d’ús privat.
 • Construcció de murs de contenció de terres.
 • Moviments de terres puntuals.
 • Construcció o reparació del tancament de finques o parcel·les amb moviments de terres.
 • Instal·lació d'ascensors o muntacàrregues.
 • Obres d'adequació de local per desenvolupar una activitat.

TERMINIS DE VIGÈNCIA

 • 1 any des de la rebuda de la notificació de l’aprovació de la llicència municipal d’obres menors

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Imprès sol·licitud obres menors.
 • Fotografies del lloc on s’han de realitzar les obres
 • Fotografies del front de la parcel·la on s’apreciï l’estat actual de la via pública
 • Valoració econòmica de les obres per part de qui realitza els treballs, indicant materials, etc. (pressupost...)
 • Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de la finca o certificat de l’oficina virtual del cadastre
 • Plànol d’emplaçament de la finca
 • Dades del constructor

Depenent de les obres a realitzar:

 • Croquis acotat dels treballs a realitzar (en el cas de construcció o reparació de tanques és obligatori)
 • Memòria Tècnica en suport digital, signada pel tècnic competent i pel promotor (*1)
 • Projecte tècnic en suport digital, visat i signat per tècnic competent i pel promotor (*1)
 • Assumeix de direcció d’obra visat i signat per tècnic competent (*1)
 • Estudi bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut (compliment Decret 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.)
 • Autorització de la comunitat de veïns (en el cas que les obres afectin elements comunitaris de l’edifici)
 • Autorització dels organismes competents respecte dels elements implicats en obres, si és el cas (Carreteres, ACA...)
 • Altra documentació: ...................................................

(*1) En cas que el document no estigui visat, cal aportar assegurança de responsabilitat civil del tècnic, i document de col·legiació del tècnic.

En el cas d’haver d’ocupar la via pública amb bastides, contenidors o saques de recollida de runes, camions, etc., durant un període de temps determinat mentre s’estiguin executant les obres, caldrà tramitar la DECLARACIÓ I AUTOLIQUIDACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA.

TAXES

Segons el que disposen les Ordenances Fiscals municipals vigents:

 • Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança Fiscal núm. 12. Taxa per llicències urbanístiques

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficines municipals

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 459 277
Fax: 938 456 186
Adreça electrònica: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h.
Dijous tarda de 17:00 h. a 19:00 h. (excepte de juny a setembre, Setmana Santa i Nadal).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.11.2022 | 11:44