Sol.licitud de llicència d'obres menors subjectes a comunicació prèvia

Actes subjectes a règim de comunicació prèvia:

 • Reforma parcial a l’interior de construccions existents (habitatges, locals...) sense canvi d’us i sense afectació d’elements estructurals, distribució interior (envans), ni façanes.
 • Repicar, enguixar, arrebossar, pintar, ... parets i sostres.
 • Substituir o reparar paviments, cel-rasos.
 • Muntar, reparar o adaptar instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, calefacció, ...
 • Reformar cuines, banys, lavabos o safareigs existents (enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, ...)
 • Reparació o manteniment de façanes i celoberts fins a una alçada màxima d’edificació de planta baixa i planta primera (sense muntatge de bastida ni afectació d’elements estructurals).
 • Formació de soleres i paviments exteriors que no comportin la tala d’arbrat
 • Moviments de terres amb modificació de les cotes naturals del terreny igual o inferior a un metre en qualsevol punt (+/- 1m) i que no comporti la tala d’arbrat.
 • Construcció o reparació de tanques (consultar les normes urbanístiques d’aplicació)

 

Cal aportar:

 • Imprès d’autoliquidació

 • Comunicació prèvia d'obres menors

  Declaració responsable signada

 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de la finca
 • Dades del constructor (rebut IAE o declaració censal de constructor)
 • Plànol d’emplaçament de les Normes Subsidiàries a escala 1:1000
 • Fotografies de l’estat actual del lloc on s’han de realitzar les obres
 • Fotografies del front de la parcel·la on s’apreciï l’estat actual de la via pública
 • Valoració econòmica de les obres per part de qui realitza els treballs, indicant materials
 • Croquis acotat dels treballs a realitzar (en el cas de construcció o reparació de tanques és obligatori)
 • Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant
 • Autorització de la comunitat de veïns, si s’escau
 • Contracte amb un centre de runes, si s’escau
 • Declaració i autoliquidació de l’ocupació de la via pública, si s’escau
 • Altra documentació:........................

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficines municipals

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:938 459 277
Fax: 938 456 186
Adreça electrònica: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9h a 14h.
Dijous tarda de 17 a 19h (excepte de juny a setembre).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 28.04.2021 | 11:01