Matrimoni civil - Inici expedient per matrimoni civil (Registre civil)

Aportació de la documentació per la celebració del matrimoni civil.

Aclariment: Si la parella no resideix a Vilanova del Vallès, caldrà tramitar l’expedient davant el Registre Civil del municipi on estigui empadronat algun dels contraents i demanar el trasllat de l’expedient a la nostra població.

Tràmit presencial: Registre Civil

Tràmit de Registre Civil. 

Els casaments es poden celebrar durant tot l'any els divendres d’11 a 14h. i un dissabte al mes a concretar, havent de reservar el dia i hora de celebració al Registre Civil.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de dos mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Cal aportar:

 • Complimentar sol·licitud.

 • Certificació literal de naixement actualitzada, expedida pel Registre Civil del lloc de naixement.
 • Certificat de residència de l'Ajuntament de la població en què hagués estat resident durant els dos últims anys.
 • En els casos de vidus, aportaran, amés dels documents indicats, certificació de l'anterior matrimoni i certificació del conjugue mort.
 • En els casos de divorciats o de matrimonis anul·lats, aportaran, a més de la documentació anterior, certificació de matrimoni literal, amb la inscripció marginal de la sentència de divorci o nul·litat.
 • Compareixeran, a més de la parella interessada, un testimoni (familiar o amic de qualsevol dels contraents) per a que manifesti, sota pena de falsetat, el seu convenciment conforme el projectat matrimoni no incorre en cap prohibició.- haurà d'aportar f
 • Les persones de nacionalitat estrangera, hauran de presentar la documentació esmentada degudament legalitzada i , en cas de trobar-se en idioma estranger, traduïda per intèrpret jurat.
 • També aportaran certificat del seu Consulat a Barcelona que acrediti: que consta inscrit en el domicili en que resideix, des de quan hi consta inscrit, l'estat civil en que figura, i si és necessària la publicació d'Edictes o proclames segons la seca
 • Així mateix fotocòpia del passaport o documents d' identitat.
 • Els menors de 14 a 16 anys, hauran d'obtenir prèviament, la dispensa de l'impediment de prohibició d'edat, tramitat en el Registre civil i que resoldrà el Jutjat de Família.
 • Els menors de 16 a 18 anys, podran ser emancipats per concessió dels seus pares o del que tingui la pàtria potestat i realitzada l'emancipació, sol·licitaran certificació literal del seu naixement amb inscripció marginal de la mateixa.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficines municipals - Registre Civil

Darrera actualització: 24.11.2022 | 17:13