Cens animals (no perillosos)

Necessiteu tenir certificat digital pel tràmit telemàtic. Informació sobre certificats digitals.

El titular d’un animal haurà de conèixer i complir l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals de Vilanova del Vallès, així com la normativa vigent en matèria de tinença d’animals domèstics.

En cas que es tracti d’un animal considerat potencialment perillós caldrà haver obtingut prèviament la corresponent llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. Són considerats gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les següents races o creuaments: Akida Inu, Bullmastiff, Doberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolitá, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire, Bull Terrier, Terrier Staffordshire americá i Tosa japonés.

Principals aspectes de l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals de Vilanova del Vallès:

 • El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és responsable dels danys, dels perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als objectes, a la via pública i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.
 • El posseïdor d'un animal és responsable d'adoptar les mesures que calguin per impedir que els animals embrutin les vies i els espais públics o d'ús col·lectiu.
 • Els posseïdors de gossos, gats o fures, que ho són per qualsevol títol, els han de censar a l'Ajuntament on hi resideixen habitualment, dins el termini màxim d’un mes, comptat a partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal, aportant la targeta sanitària. En el moment d'efectuar la inscripció se'ls lliurarà el comprovant d'identificació censal i la xapa censal municipal.
 • Els posseïdors de gossos hauran d’identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents tal com s'especifica a la Llei 3/94, de modificació de la Llei 3/88, de protecció dels animals, i el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia (microxip o tatuatge i placa identificativa).
 • El registre censal municipal inclourà un apartat específic per als gossos especialment perillosos, en què es farà constar la raça i altres circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat d’aquests gossos.
 • Els propietaris i/o posseïdors de gossos estan obligats a comunicar a l'Ajuntament en un termini de 15 dies:
 1. Les baixes per mort o desaparició.
 2. El canvi de domicili o de població.
 3. La transferència de la propietat de l'animal.
 • Així mateix, comunicaran a l’Ajuntament, en un termini de tres dies, la seva desaparició, sigui per pèrdua o robatori.
 • En el cas de transferència de propietat caldrà indicar les dades del nou propietari i/o la nova adreça. En tots els casos, s'aportarà la cartilla sanitària de l'animal.

Per censar un animal:

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d'atenció al Ciutadà (Ajuntament)

Darrera actualització: 13.03.2024 | 13:45