Vilanova commemora el Dia Mundial de la Infància

Dilluns, 20 de novembre de 2023 a les 09:00

Avui, 20 de novembre, és el Dia Mundial de la Infància, una data molt especial per homenatjar als més petites i els més petits del poble.

Per això, aprofitant l’ocasió, avui es convoquen les primeres eleccions al Consell de la Infància i Adolescència de Vilanova del Vallès. A més, de del consistori volem fer la següent declaració institucional: 

Declaració institucional: 

L’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, suposa l’inici d’un nou període per a la infància. Infants i adolescents deixen de ser considerats, únicament, com a subjectes de protecció i bene­fi­cència i se’ls reconeix el seu protagonisme social i els drets civils i polítics. 

L’Estat espanyol va adoptar la Convenció l’any següent i Catalunya la va fer seva amb l’aprovació de la Resolució 194/III, de 7 de març de 1991, en què es proclama, entre altes qües­tions, l’interès superior de l’infant i s’afirma la necessitat de fer conèixer aquests drets a la ciutadania en general. 

És, doncs, una nova percepció del que és la infància i l’adolescència i de les seves capa­citats que s'ha anat obrint pas, lentament però inexorablement, en el si de les nostres normes, polítiques, plans i actua­cions vers el col·lectiu de 0 a 17 anys. És el reconeixement de la condició de ciutadans i ciutadanes de ple dret dels infants i adolescents. La seva participació activa en tots els àmbits de la vida és el primer pas necessari, perquè aquests assumeixin la seva res­pon­sabilitat social i esdevinguin un motor de transformació social.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles­cèn­cia, aprovada pel Parlament de Catalunya, constitueix una de les principals fites legislatives per a la protecció i el reconeixement d’infants i adolescents a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.

L’article 34 d’aquesta llei defineix el Dret de Participació dels infants i adolescents. Els infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament en els nuclis de convivència més immediats i en la vida social, cultural, artística i recreativa de llur entorn. I els poders públics els han d’oferir les oportunitats necessàries, perquè s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord amb llur grau de desenvolupament personal.

L’article 27 d’aquesta mateixa llei fa referència, de forma expressa, als Consells de Participació Territorial i Nacional dels Infants i Adolescents i s’insta a les administracions locals a crear consells de participació territorial, per tal de donar als infants i als adolescents l’opor­tunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.

A través de la creació dels Consells d’Infants i Adolescents es genera un espai de desen­vo­lupa­ment personal i col·lectiu on els infants participen de la vida pública, alhora que es gene­ra un aprenentatge a través de la seva pròpia vivència. La participació és també, doncs, una eina educativa, perquè els infants i adolescents esde­vinguin protagonistes de la seva pròpia rea­litat i perquè generacions futures esdevinguin més autònomes, participatives i lliures.

Com a municipi, però, cal anar més enllà del compliment d’un mandat legal. Cal que totes les veïnes i veïns de Vilanova del Vallès veiem, que visquem la par­ticipació d’infants i adolescents com una necessitat per al conjunt de la comunitat. Una necessitat que hem anat constatant en les iniciatives en les que par­ti­ci­pen els nostres infants, adolescents i joves.

De la seva participació, si en sabem incloure la visió d’infants i adolescents en les polítiques locals, se n’extrauran valors i aportacions que incidiran en la vida de tota la gent de Vilanova del Vallès i, al mateix temps, es generarà la responsabilitat de donar-los resposta a les seves inquietuds, necessitats i expectatives. Un poble, una vila o una ciutat que es adequada perquè hi creixin i hi vis­quin els infants i adolescents, és, sense cap mena de dubte, un lloc millor per a tothom.

De valors i aportacions en vam tenir exemples de les noies i nois que van participar en el taller que va tenir lloc durant la fase d’elaboració del projecte i del reglament del Consell.  Un procés que va comptar amb el suport de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona que, a través del Servei de Suport Municipal, havia iniciat l’any 1997 una experiència pilot de Consells d’Infants amb 8 municipis de la demarcació, amb l’assessorament del Pedagog i Il·lustrador italià Francesco Tonucci, que havia iniciat l’experiència a la ciutat italiana de Fano. D’aleshores ençà, han estat més de 80 ajuntaments que han pogut comptar amb el suport de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, per a la creació dels Consells.

És per tot això, que ens cal fer un pas endavant.

Els Consells d’Infants i els Consells d’Adolescents representen un pas ferm en aquesta línia, ja que seran òrgans sectorials de consulta i participació de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. Per tant, es tracta d’un espai dels i per als infants i adolescents, amb la voluntat de construir, de transformar, conjuntament amb els a­dults, un municipi amb els principis d’igualtat entre totes les persones, de justícia social, de respecte vers la vida i el nostre planeta i de valors demo­cràtics.

  • Atès

que a Vilanova del Vallès tots els Grups municipals compartim que l’Enfocament de Drets, es a dir, que l’observança dels Drets Humans i dels Drets d’Infants i Adolescents han de guiar, sempre, la nostra actuació,

  • Considerem 

rellevant que aquest 20 de novembre -l’any en el que estem treballant, per poder dotar a Vilanova del Vallès d’un Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents, en el marc de la legislació vigent- expressem el nostre compromís amb aquest marc de drets. És per això que 

  • Proposem

al Ple Municipal, sumar aquesta corporació a la commemoració dels 34 anys de l’apro­vació, per l’Assemblea General de les Nacions Unides, de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i fer una Declaració de compromís vers el respecte, la promoció i difusió dels Drets d’infants i adolescentsque la Convenció ens assenyala.

Darrera actualització: 20.11.2023 | 08:44