Subvencions per al lloguer per a persones de 34 a 64 anys i majors de 65 anys de la Generalitat

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 18:00

A 16 de març de 2023 es van publicar les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

El propòsit d'aquest programa d'ajuts és facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació de lloguer o de cessió d'ús per als sectors de la població en risc d'exclusió residencial, a les persones que en data de la publicació de la convocatòria (22/03/2023) tinguin de 36 a 64 anys o més de 65 anys. Per optar a l'ajut cal ser titular d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús en el territori de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar a partir del dimarts 11 d'abril i fins al 12 de maig de 2023. La concessió de les subvencions es farà a partir d'una valoració de les sol·licituds, i no per ordre d'arribada.

S'han de complir TOTS els requisits següents:

- Tenir de 36 a 64 anys, o més de 65 anys, a la data de la publicació de la convocatòria corresponent.

- Tenir residència legal a Catalunya

- Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals. Es tindran en compte els ingressos computables de TOTA la unitat de convivència.

- Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge o d'habitació, o en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d'ús d'habitatge.

- L'import màxim de lloguer o renda mensual per a l'habitatge o l'import màxim del preu de cessió d'ús no pot ser superior als 900 € mensuals al Vallès Oriental. En el supòsit d'habitació, l'import no pot ser superior als 450 € mensuals.

- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera

- Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer o dels preus de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

- Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l'habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent.

- No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

- Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

L'import de la subvenció es calcularà d'acord amb els barems descrits a la Base 6 de la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores, així mateix, la quantia màxima de la subvenció és d'un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l'esforç per al pagament d'aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge. Per a determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar:

- A través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal.

- A les Oficines locals d'Habitatge, en horari de registre. L'Oficina Comarcal d'habitatge del Vallès Oriental atendrà amb cita prèvia, i s'han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions al respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.

- A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Darrera actualització: 11.04.2023 | 20:03