S’aproven provisionalment les Ordenances Fiscals 2018

Dimarts, 31 d'octubre de 2017 a les 11:00

Un any més s’evita augmentar la pressió fiscal. 

Les ordenances fiscals són un dels instruments que tenen els ajuntaments per determinar els ingressos que els permeten prestar els serveis necessaris per a la ciutadania i també conformen una part significativa del pressupost municipal per al proper any. Les Ordenances fiscals es divideixen en Impostos i Taxes.

Els impostos (com serien l’IBI o l’impost de vehicles) no comporten una contraprestació directa d’un servei al ciutadà sinó que l’Ajuntament els recapta i els distribueix entre les partides del pressupost que considera prioritàries.

Les taxes impliquen la prestació directa d’un servei, com seria el cas, per exemple, de la recollida d’escombraries, les llicències d’obres o l’ús d’un espai públic. Aquests són serveis que gestiona l’Ajuntament.  

En el Ple municipal del 28 de setembre de 2017 es van debatre les modificacions proposades per les ordenances fiscals de l’any 2018.

Per a l’any 2018 es proposen les modificacions dels 3 impostos següents:

1.         Impost sobre els bens immobles urbans i rústics (IBI): Es crea una nova categoria per als usos industrials i comercials destinat al 10% de les propietats de valor cadastral més elevat, incrementant-se un 5%.

2.         Vehicles de tracció mecànica. S’incrementa un 1,9% lligat a l’increment de l’IPC català els darrers 12 mesos. Es mantenen les subvencions a vehicles elèctrics i híbrids, no s’incrementa l’import a autobusos i es redueix, al mínim que estableix la llei, l’impost a remolcs i semiremolcs.

3.         L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE 5 bis). S’incrementa el mateix que l’IPC català, un 1,9%. Aquest impost afecta a empreses que facturen més d’1 milió d’euros.

Per altra banda, es manté el benefici fiscal del 95% als descendents i ascendents en el cas de l’impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana i no canvien ni l’Impost sobre Construccions i obres ni les Contribucions Especials.

Pel que fa a les taxes, es modifiquen 5 de 25 i els canvis són els següents:

•          Taxa número 6. Expedició de documents: s’afegeixen les targetes de bus que es venen a l’OAC de l’Ajuntament.

•          Taxa número 8. Taxa de clavegueram: s’incrementa l’1,9 % com l’IPC català.

•          Taxa número 12. Llicències urbanístiques: Hi ha algunes tarifes noves en els mòduls i els pagaments per l’expedició de llicències.

•          Taxa número 17. Taxa per a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys públics:  Es modifica la tarifa a firaires en aquesta ordenança.

•          Taxa número 25. Taxa per a la utilització del Centre Cultural. S’incrementa el preu de les entrades dels espectacles i s’afegeixen tarifes i també bonificacions.

L’Ajuntament està confeccionant una guia de les bonificacions i subvencions que es poden demanar i que es farà arribar a tots els vilanovins.  

Darrera actualització: 31.10.2017 | 10:53