Resum del Ple Municipal Ordinari del 26 de setembre de 2019

Divendres, 4 d'octubre de 2019 a les 12:30

Dijous 26 de setembre de 2019 a les 20h a la Sala Polivalent de Cal Trempat

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S'aprova l'esborrany de l'acta del Ple Municipal de data 25.7.2019 per unanimitat.

https://vimeo.com/363254947

2. RENÚNCIA CÀRREC REGIDORA SRA. MARIA JUNQUERA TRILLO

Es remet la certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central, perquè expedeixi la credencial acreditativa del Sr. Gabiel Moreno Salvatierra, candidat següent en la llista del qual van concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè puguin prendre possessió del seu càrrecs.

https://vimeo.com/363255314

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018

S’aprova el compte general 2018, juntament amb tota la documentació que l’integra. Es rendeix el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes.

Vots a favor: 7, En contra: 5, Abstencions: 0, Absents: 1

https://vimeo.com/363257121

4. PRÉSTEC DIPUTACIÓ DE BARCELONA

S’acorda aprovar el conveni tipus de la subvenció de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament i la minuta del préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament. Acceptar la subvenció que ens concedeixi la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona i el préstec que aprovi l’entitat bancària en les condicions del PCL vigent. I determinar que la primera disposició del préstec serà la totalitat del préstec concedit.

Vots a favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 1

https://vimeo.com/363263099

5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE SUBVENCIONS.

Vots a favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 1

https://vimeo.com/363265444

6. MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC

Considerant que, amb data 14 d’agost del 2019, es va iniciar procediment per modificar el preu públic de la zona esportiva pels següents motius: incorporació de dos nous preus públics i actualització de les quotes, s’aprova la modificació de preu públic de la zona esportiva i es fixen diferents tarifes per la realització d’activitats així com les seves bonificacions.

Vots a favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 1

https://vimeo.com/363268181

7. MODIFICACIÓ ORDENANCES (TAXES)

S'acorda aprovar la modificació de quatre Ordenances fiscals reguladores.

Vots a favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 1

https://vimeo.com/363269898

8. MODIFICACIÓ ORDENANCES (IMPOSTOS)

Aprovar la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels següents impostos, en els termes en què figuren en l'expedient:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 BIS IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Vots a favor: 7, En contra: 2, Abstencions: 3, Absents: 1

https://vimeo.com/363272614

9. MOCIÓ SUPORT ANUL·LACIÓ ORDRE DE PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB MOSSOS D'ESQUADRA

Vots a favor: 10, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 1

https://vimeo.com/363274276

10. MOCIÓ ENDESA

Aprovat per unanimitat

https://vimeo.com/363276055

11. MOCIÓ PER A PRIORITZAR LA SEGURETAT A VILANOVA , PRESENTADA PER JUNTS PER VILANOVA

Vots a favor: 5, En contra: 7, Abstencions: 0, Absents: 1

https://vimeo.com/363276631

Control òrgans de govern i decrets d’alcaldia

https://vimeo.com/363279416

Darrera actualització: 04.10.2019 | 12:56