Ampliació termini exposició pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries- Barri Rodes

Dijous, 28 de de setembre de 2017 a les 21:00

DECRET D’ALCALDIA

Vilanova del Vallès, 28 de setembre de 2017

Atès que el proper 2 d’octubre finalitza el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal per a la integració dels sectors UA6 Barri Rodes, UA 18 Miralta i part del Polígon B Eixample, segons l’expedient aprovat pel Ple Municipal de data 27.7.2017.
Atesa la complexitat de l’expedient, la petició realitzada per algun dels interessats i la voluntat de facilitar al màxim als veïns afectats la possibilitat de presentar les al.legacions que considerin oportunes,

HE RESOLT:

PRIMER: Ampliar el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal per a la integració dels sectors UA6 Barri Rodes, UA 18 Miralta i part del Polígon B Eixample per un període d’un mes a comptar des de la darrera de les publicacions del corresponent edicte al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la web municipal.

DECRET ALCALDIA 2015 2019
Número : 2017-0205 Data : 28/09/2017

Darrera actualització: 28.09.2017 | 13:55