Sol.licitud de llicència d'obres majors

TIPUS D’OBRES SOTMESES A LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJORS

 • Nova construcció d’edificis unifamiliars, plurifamiliars i industrials.
 • Reforma i/o ampliació de tot tipus d’edificis amb modificació de la seva configuració arquitectònica.

TERMINIS DE VIGÈNCIA

 • 2 anys des de la rebuda de la notificació de l’aprovació de la llicència municipal d’obres majors.

TAXES

Segons el que disposen les Ordenances Fiscals municipals vigents:

 • Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança Fiscal núm. 12. Taxa per llicències urbanístiques

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud obra major

 • Fotografies de l’estat actual del lloc on s’han de realitzar les obres
 • Fotografies del front de la parcel·la on s’apreciï l’estat actual de la via pública
 • Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de la finca o certificat de l’oficina virtual del cadastre
 • Dades del constructor
 • Programa de Control de Qualitat
 • Designació del Coordinador de Seguretat
 • Assumeix de direcció d’obra, visat i signat per tècnic competent
 • Assumeix de direcció d’execució material d’un tècnic competent
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, o bé Estudi de Seguretat i Salut en el cas que el pressupost de les obres sigui superior als 326.000€. (compliment Decret 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció).
 • Full d’estadística de l’edificació
 • Projecte tècnic en suport digital, visat i signat per tècnic competent i pel promotor (*1), amb el següent contingut:

  - Memòria descriptiva de les obres, amb justificació dels paràmetres urbanístics.
  - Plànol d’emplaçament a escala 1/1000 o 1/2000 de les Normes Subsidiàries (TR any 1994).
  - Aixecament topogràfic de tota la parcel·la, signat per topògraf competent.
  - Plànol de situació amb el topogràfic modificat per la implantació de l’habitatge, incloent tanques, murs, terraplens, rampes, i arbrat existent.
  - Tres seccions longitudinals i tres transversals de tota la parcel·la, indicant perfil existent i perfil modificat, les tanques, murs, terraplens, talussos i rampes, grafiant les cotes del terreny veí i del carrer i límits de propietat.
  - Plànols a escala de plantes, alçats i seccions amb acotació ARM.
  - Alçat complert de la tanca del carrer i la de veïns.
  - Projecte tècnic de telecomunicacions en cas d'habitatge plurifamiliar o agrupació de més de quatre habitatges unifamiliars.
  - Base topogràfica del solar amb la implantació de la nova construcció en format digital
  (*1) - En cas que el document no estigui visat, cal aportar assegurança de responsabilitat civil del tècnic, i document de col·legiació del tècnic.
  - Per la tramitació administrativa de la llicència d’obres és suficient el Projecte Bàsic complert, amb tots els documents establerts a la LOE i al CTE. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el projecte d’execució.

 • Sol·licitud registrada de la Llicència de clavegueram municipal, en cas que les obres sol·licitades requereixin connectar-se a la xarxa pública de clavegueram
 • Autorització de la comunitat de veïns (en el cas que les obres afectin elements comunitaris de l’edifici)
 • Autorització dels organismes competents respecte dels elements implicats en obres, si és el cas (Carreteres, ACA...)
 • Altra documentació:

  En el cas d’haver d’ocupar la via pública amb bastides, contenidors o saques de recollida de runes, camions, etc., durant un període de temps determinat mentre s’estiguin executant les obres, caldrà tramitar la DECLARACIÓ I AUTOLIQUIDACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 28.04.2021 | 10:33