Certificat d'antiguitat i legalitat

Certificat que expressa l'antiguitat i/o la legalitat urbanística d'un immoble.
És necessari per inscriure un immoble (habitatge) al Registre de la Propietat o per escripturar davant de notari, si no es va realitzar en el moment d'acabament de l'obra.

Cal aportar:

  • Imprès de sol·licitud

  • Fotocòpia DNI de l’interessat
  • Fotocòpia del rebut de l’IBI de l’any en curs i certificat de l'oficina virtual del cadastre
  • Fotocòpia del permís d’obres de les construccions existents a la parcel·la
  • En el cas de construccions realitzades sense la corresponent llicència municipal caldrà aportar projecte de legalització. (veure sol·licitud de llicència de legalització d'obres)
  • En el cas de construccions realitzades sense la corresponent llicència municipal, que no es puguin legalitzar per no complir amb la normativa vigent caldrà aportar certificat de solidesa i seguretat, visat i signat per un tècnic competent, que inclogui

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficines municipals

Darrera actualització: 14.09.2017 | 18:42