Targeta T-Verda

Destinats a veïns de Vilanova del Vallès, de 65 anys o majors.

Definició del servei

La T-Verda és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals. El model de la T-Verda contindrà el nom, el número del document identificatiu (DNI/NIE) i una fotografia, i la data de caducitat del carnet.

Persones beneficiàries

Podran ser posseïdors de la T-Verda les persones de 65 anys o majors, que acreditin que son veïns de Vilanova del Vallès des de un temps mínim consecutiu d’un any.

Els posseïdors de la T-Verda gaudiran dels descomptes especificats a l'apartat de 'Prestacions'. També es podran aplicar a altres activitats o serveis determinats, amb l’aprovació prèvia corresponent, ja sigui en el cas de serveis/activitats municipals amb la modificació corresponent de les Ordenances fiscals que regulin les taxes/preus públics aplicables als mateixos, o bé a través de projectes de col·laboració que tindran un termini d’un any, i que es formalitzaran mitjançant el corresponent conveni.

Condicions d’ús

La ”T-Verda” tindrà caràcter personal i intransferible.

Per a beneficiar-se dels descomptes haurà de presentar-se conjuntament amb el DNI a l’hora d’adquirir l’entrada i a l’hora d’accedir al recinte i/o activitat. No estarà permesa l’entrada o accés a l’activitat sense la presentació conjunta de DNI i la ”T-Verda”.

Vigència

La ”T-Verda” tindrà una validesa des del moment de la seva expedició i fins a la defunció del seu titular, o moment en què es modifiqui alguna de les dades que li han permès obtenir-la.

Sol·licituds

Clica aquí per anar al tràmit (És necessari certificat digital).

El lloc de recollida de la targeta ”T-Verda” serà a l' Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), aproximadament 10 dies després de la seva sol.licitud. S'ha de presentar el DNI del sol.licitant per fer efectiva l'entrega de la mateixa.

Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de deu dies hàbils esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se’ls tindran per desistits en la seva petició.

Prestacions

Les prestacions seran publicades a través de la plana web de l’Ajuntament (https://www.vilanovadelvalles.cat/avantatges-t-verda/) i a les xarxes socials.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 08:49