Targeta T-Jove

Destinats a veïns de Vilanova del Vallès, d’entre els 16 i els 26 anys d’edat, ambdós inclosos.

Definició del servei

La T-Jove és un carnet personal i intransferible que acredita el compliment dels requisits establerts en les presents Bases per a gaudir dels descomptes i avantatges que es recullen en aquestes i aquells que s’hi puguin anar incorporant.

Persones beneficiàries

Podran obtenir la ”T-Jove” els i les joves, veïns de Vilanova del Vallès, d’entre els 16 i els 26 anys d’edat, ambdós inclosos.

Els descomptes seran els especificats en l’art. 6 de les presents Bases. També es podran aplicar a altres activitats o serveis determinats, amb l’aprovació prèvia corresponent, ja sigui en el cas de serveis/activitats municipals amb la modificació corresponent de les Ordenances fiscals que regulin les taxes/preus públics aplicables als mateixos, o bé a través de projectes de col·laboració que tindran un termini d’un any, i que es formalitzaran mitjançant el corresponent conveni.

Condicions d’ús

La ”T-Jove” tindrà caràcter personal i intransferible.

Per a beneficiar-se dels descomptes haurà de presentar-se conjuntament amb el DNI a l’hora d’adquirir l’entrada i a l’hora d’accedir al recinte i/o activitat. No estarà permesa l’entrada o accés a l’activitat sense la presentació conjunta de DNI i la ”T-Jove”.

Vigència

La ”T-Jove” tindrà una validesa des del moment de la seva expedició i fins a arribat a l’edat de 26 anys inclosos, o moment en què es modifiqui alguna de les dades que li han permès obtenir-la.

Sol·licitud

Clica aquí per anar al tràmit (És necessari certificat digital). En el cas dels menors d’edat la instància genèrica ha d’anar signada pel pare, mare o tutor legal.

El lloc de recollida de la targeta ”T-Jove” serà al Spai Jove, aproximadament 10 dies després de la seva sol.licitud. S'ha de presentar el DNI del sol.licitant per fer efectiva l'entrega de la mateixa.

Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de deu dies hàbils esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se’ls tindran per desistits en la seva petició.

Prestacions

Les prestacions seran publicades a través de la plana web de l’Ajuntament (https://www.vilanovadelvalles.cat/avantatges-t-jove/) i a les xarxes socials.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 08:45