Targeta T-Esport

Destinats a veïns de Vilanova del Vallès, d’entre els 27 i els 64 anys d’edat, ambdós inclosos.

Definició del servei

La ”T-Esport” neix com una nova targeta municipal, personal i intransferible, que acredita el compliment dels requisits establerts en les presents bases per a gaudir dels descomptes i avantatges que es recullen en aquestes i aquells que s’hi puguin anar incorporant.

Persones beneficiàries

Podran obtenir la ”T-Esport” els i les persones entre els 27 i els 64 anys d’edat, ambdós inclosos, veïns de Vilanova del Vallès.

Els descomptes seran els especificats en l’art. 18 del present. També es podran aplicar a altres activitats o serveis determinats, amb l’aprovació prèvia corresponent, ja sigui en el cas de serveis/activitats municipals amb la modificació corresponent de les Ordenances fiscals que regulin les taxes/preus pública aplicables als mateixos, o bé a través de projectes de col·laboració que tindran un termini d’un any, i que es formalitzaran mitjançant el corresponent conveni.

Condicions d’ús

La ”T-Esport” tindrà caràcter personal i intransferible.

Per a beneficiar-se dels descomptes haurà de presentar-se conjuntament amb el DNI a l’hora d’adquirir l’entrada i a l’hora d’accedir al Pavelló d’Esports. No estarà permès el descompte a comerços o equipaments públics sense la presentació conjunta de DNI i la ”T-Esport”.

Vigència

La ”T-Esport” tindrà una validesa des del moment de la seva expedició i fins els 64 anys, inclosos, o moment en què es modifiqui alguna de les dades que li han permès obtenir-la

Sol·licitud

Clica aquí per anar al tràmit (És necessari certificat digital).

El lloc de recollida de la targeta ”T-Esport” serà al Pavelló municipal, aproximadament 10 dies després de la seva sol.licitud. S'ha de presentar el DNI del sol.licitant per fer efectiva l'entrega de la mateixa.

Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de deu dies hàbils esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se’ls tindran per desistits en la seva petició.

Prestacions

Les prestacions seran publicades a través de la plana web de l’Ajuntament (https://www.vilanovadelvalles.cat/avantatges-t-esport/).

Darrera actualització: 28.05.2021 | 08:54