Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

És una targeta d’aparcament que permet a les persones amb un grau de discapacitat reconegut per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) igual o superior al 33 % que superi el barem de mobilitat, l’aparcament en zones reservades als vehicles de persones amb discapacitat  i mobilitat reduïda de forma gratuïta.

Persones destinatàries:

  1. Targeta per a conductor:

Persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de circulació.

  1. Targeta per a no conductor:
  1. Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
  2. Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada
  1. Targeta per a transport col·lectiu:

Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.


Àrea responsable:

Serveis socials


Com sol·licitar-ho:

A l’Ajuntament, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Horari: de dilluns a dijous de 8:00 a 15:00h, dijous de 16:30 a 19:30h i divendres de 8:00 a 14:30h.

Cal presentar la següent documentació:

  • 1 fotografia tipus carnet de la persona titular de la targeta.
  • Original de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona titular sigui menor d’edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
  • Certificat de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat.
  • Permís de conduir, en el cas que la persona titular sigui el/la conductor/a.

Darrera actualització: 11.05.2021 | 10:51