Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern que es constitueix en tots aquells municipis amb una població superior a 5.000 habitants, segons estableix la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquelles poblacions per sota d’aquesta xifra poden constituir aquest òrgan quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple Municipal.

Segons acord en la sessió extraordinània d'organització celebrada el 15 de juny de 2019, la Junta Govern Local té les competències següents:

 • Otorgament de llicències d’obres majors i menors
 • Resolució de peticions, tant de particulars com d’entitats, de tipus econòmic i/o tributari
 • Aprovació de factures i liquidacions de plusvàlues
 • Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • Aprovació d’instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
 • Aprovació de projectes d’obres i serveis previstos en el pressupost.
 • Tots aquells altres assumptes que puntualment l’Alcaldia li pugui delegar.

En el cas de Vilanova del Vallès, celebra les seves sessions ordinàries setmanalment, cada dilluns. Està formada per l'alcalde i els tres tinents d'alcalde.

Components 2019-2023:

 • Yolanda Lorenzo
 • Sergi Ruiz Vilar
 • Sandra Álvarez Torné
 • Mercedes Blanco Somoza

Els acords de la Junta de Govern es poden consultar tots al Portal de Transparència de l'Ajuntament, en aquest enllaç.

Darrera actualització: 09.02.2022 | 13:26
Darrera actualització: 09.02.2022 | 13:26