Comissió Informativa Permanent

Celebra les seves sessions ordinàries abans de cada Ple ordinari i extraordinari, i amb una antelació mínima de dos dies hàbils respecte a la convocatòria del Ple Municipal, el qual se celebra l'últim dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

Competències de la Comissió Informativa:

 • Estudiar, informar i consultar aquells assumptes que hagin de ser sotmesos a votació al Ple o que estan essent tractats per part de l’Equip de Govern o l’Alcalde/-essa.
 • Fer un seguiment de la gestió de l’Alcalde/-essa, del Govern Municipal i dels Regidors i Regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
 • Esdevenir un espai en el que regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb l’actuació del Govern i per a què aquest informi periòdicament sobre les qüestions principals de la seva gestió.

Composició

Presidenta: Roser Colomé Soler (iVDV) - Alcaldessa

Vocals: 

 • Lluís Garcia Pera (iVDV)
 • Estefania Rodriguez Campoy (iVDV)
 • Francisco Javier Fernandez Rey (iVDV)
 • Luis Álvaro Alcalde (PSC-CP)
 • Estela Gutiérrez Rodríguez (PSC-CP)
 • Yolanda Lorenzo Garcia (UPVV)
 • Sandra Álvarez Torné (UPVV)
 • Albert Vidal Tasa (UPVV)

Secretari: el Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui

Darrera actualització: 04.08.2023 | 09:28
Darrera actualització: 04.08.2023 | 09:28