Comissió Informativa Permanent

Celebra les seves sessions ordinàries abans de cada Ple ordinari i extraordinari, i amb una antelació mínima de dos dies hàbils respecte a la convocatòria del Ple Municipal, el qual se celebra l'últim dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

Competències de la Comissió Informativa:

  • Estudiar, informar i consultar aquells assumptes que hagin de ser sotmesos a votació al Ple o que estan essent tractats per part de l’Equip de Govern o l’Alcalde/-essa.
  • Fer un seguiment de la gestió de l’Alcalde/-essa, del Govern Municipal i dels Regidors i Regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
  • Esdevenir un espai en el que regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb l’actuació del Govern i per a què aquest informi periòdicament sobre les qüestions principals de la seva gestió.

Composició

President: l’Alcaldessa o regidor en qui delegui

Vocals: 3 representants del Grup d’UPVV o llur substituts, 2 representant del Grup de JUNTS o llur substituts, 2 representant del Grup del PSC-CP o llur substituts i 1 representant del Grup d’ERC o llur substitut.

Secretari: el Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui

Darrera actualització: 09.02.2022 | 13:28
Darrera actualització: 09.02.2022 | 13:28