Síndic de greuges municipal

Què és?

La Sindicatura Municipal de Greuges és una institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania amb relació a l'actuació de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès i dels organismes que en depenen.

La Sindicatura facilitarà el diàleg entre l’Administració i l’administrat i complirà les seves funcions amb independència i objectivitat, examinant i resolent les queixes formulades.

La Sindicatura no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.

La Sindicatura també podrà iniciar totes aquelles actuacions que consideri oportú realitzar d’ofici, com per exemple, les relacionades amb assumptes que acumulin moltes queixes individuals o quan es consideri que pot existir indefensió de les persones.

Les actuacions i les investigacions de la Sindicatura es fan amb reserva i discreció.

Totes les actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges són gratuïtes per a la persona que en sol·licita els serveis.

És competència de la Sindicatura:

 • Qualsevol queixa que la ciutadania tingui contra alguna actuació municipal.
 • Qualsevol queixa relacionada amb el tracte rebut als serveis municipals.
 • Qualsevol problema que la ciutadania tingui amb relació a temes de competència municipal quan ja s'hagi esgotat la via administrativa i no se n'hagi obtingut cap resultat.

No és competència de la Sindicatura:

 • Queixes o reclamacions l’objecte de les quals es trobin pendent de resolució judicial.
 • Problemes laborals.
 • Problemes entre veïns o entre particulars. (Competència del Jutjat de Pau)
 • Casos en què no s'hagi esgotat la via administrativa.
 • Conflictes entre propietaris i llogaters.
 • Tots els temes en què no estigui implicat, per actuació o per omissió, l'Ajuntament de Vilanova del Vallès o els organismes que en depenen.

Síndic de Greuges de Catalunya

Per a les queixes a on no es part l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, la Sindicatura facilita la prestació d'aquestes davant del Síndic de Greuges de Catalunya i fa un acompanyament durant tot el procés.

Com actua la Sindicatura Municipal de Greuges:

Un cop la queixa ha estat admesa a tràmit, la Sindicatura ho comunicarà a la persona interessada i estudiarà les mesures que consideri oportunes i podrà informar l’Alcalde, o bé al Regidor/a afectat perquè dins el termini de quinze dies emetin informe escrit. Si la queixa es sobre la conducta d’una persona al servei de l’Ajuntament se li demanarà a la persona afectada que trameti un informe i la documentació que calgui.

La Síndica no es cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.

Les resolucions de la Sindicatura adopten la forma de recomanacions i poden proposar fórmules de conciliació entre les parts afectades.

La Sindicatura ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que se li formulin:

 • Si la queixa no ha estat admesa, ho comunica a l’interessat mitjançant un escrit motivat.
 • En el cas de queixes tramitades, informa del resultat de les investigacions a l’autor/a de la queixa i a l’organisme en relació amb el qual s’ha formulat aquesta.

Qui pot presentar una queixa?

S'hi poden adreçar tots els ciutadans i totes les ciutadanes que tinguin alguna queixa o se sentin agreujats per alguna actuació o resolució de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès o de qualsevol dels organismes que en depenen.

Només es podran presentar queixes sobre actuacions que tinguin una antiguitat màxima d’un any.

Com es presenta una queixa:

Les queixes es presentaran per escrit acompanyades dels documents que puguin servir per a esclarir el cas.

Si el cas és competència de la Sindicatura, s'accepta i s'inicien les investigacions que es creguin oportunes per resoldre el cas.

Només es podran presentar queixes sobre actuacions que tinguin una antiguitat màxima d’un any.

On es presenta la queixa?

Es pot donar personalment a la Síndica dins l’horari d’atenció al públic:

 • Dimecres de 9 a 11 h (visita concertada al telèfon 93 845 92 77).
 • També es pot fer arribar per correu postal o per correu electrònic.
 

Passeig del Centenari s/n - Edifici del Centre Cultural. Despatx núm.2 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Alonso Blanco
Telèfon: 938 456 304
Adreça electrònica: sindicdegreuges@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.forumsd.cat
Horari:  
Dimecres de 9h a 11h (Visita concertada)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 17.02.2018 | 09:22