Sol.licitud subvenció IBI per a famílies monoperantals

Any 2022. Termini presentació: 15/02/2022

Gaudiran d'una bonificació en la quota integra de l'IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 • Categoria general: de 3 a 4 fills (o dos, si un es disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació de fins el 50 per 100.
 • Categoria especial: 5 fills o mes (o quatre, si un es disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació de fins el 70 per 100.

Els requisits per gaudir-ne son els següents:

 1. Que d’acord amb la legislació vigent tingui reconeguda la condició de membre de Família Monoparental o Família Nombrosa.
 2. Nomes s’atorgarà la bonificació per l'habitatge que constitueixi la residencia habitual del conjunt de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
 3. Requisits de renda: la suma de les bases imposables en l'Impost sobre la renda de les persones físiques de l’últim exercici amb període voluntari finalitzat, no pot excedir els 50.400EUR.
 4. Complir les condicions establertes a l’Ordenança General de Subvencions de l’IBI per a famílies monoparentals o les condicions establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 1 de l’IBI per a famílies nombroses.

Període de presentació de la sol.licitud:

 • Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació i la subvenció, anualment.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud

 • Fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia per la seva compulsa del títol de família monoparental vigent o de família nombrosa.
 • Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda de tots els membres de la família.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficines municipals

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:938 459 277
Fax: 938 456 186
Adreça electrònica: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8:00 h. a 14:00 h.
Dijous tarda de 16:30 h. a 19:00 h. (excepte de juny a setembre, Setmana Santa i Nadal).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 03.01.2022 | 12:25