Ajuts foment del de lloguer dirigit a propietaris/àries d'habitatge buits (Consell Comarcal Vallès Oriental)

Obert  termini per l'any 2021: del  16/07/2021 al 16/09/2021 ambdós  inclosos.

Tota la documentació la trobaràs en el lateral d'aquesta plana.

Aquestes bases i convocatòria, impulsades i aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, regulen la concessió de subvencions per a les persones físiques o jurídiques privades propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental, per tal de destinar-los al lloguer, per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia al dia següent de la publicació de la convocatòria, el 16 de juliol de 2021, i s’acaba el proper 16 de setembre de 2021.

Com es sol·licita?

Presencialment, amb cita prèvia, a la seu del Consell Comarcal, o telemàticament (http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html ) juntament amb tota la documentació establerta a la base 6.

Quins requisits ha de complir l’habitatge?

 1. Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.
 2. Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva autorització per arrendar.
 3. Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o bé per ambdós casos que reuneixi les condicions necessàries per a llur obtenció

Quines són les actuacions subvencionables?

 1. Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 2. Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.
 3. Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 4. Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge.
 5. Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.
 6. Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres.
 7. Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.
 8. Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica.
 9. Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.

No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe.

No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals, ni tampoc els aranzels.

Quina és la quantia màxima de l’ajut?

La quantia màxima de la subvenció per persona beneficiària s'estableix en funció de les despeses subvencionables del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge. L’import màxim de la subvenció per persona/habitatge és en funció de l’import del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge i correspon al 75% de les despeses subvencionables acceptades, IVA exclòs, amb un import màxim de 1.500 euros/habitatge, IVA exclòs.

A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació obligatòria següent:

 • DNI/NIF de la persona propietària de l’habitatge.
 • Escriptura pública on consti la propietat de l’immoble.
 • Declaració responsable de la persona propietària de l’habitatge on consti el compromís de destinar l’habitatge al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental, si resultés beneficiària de la subvenció, d’acord amb l’annex 1 d’aquestes Bases.
 • Una relació-memòria classificada de les despeses efectuades, identificació del proveïdor, numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i la indicació del motiu de cada actuació, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes Bases.
 • Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació-memòria de l’apartat precedent i la documentació acreditativa del pagament.
 • Declaració responsable conforme no és beneficiari de cap subvenció pel mateix concepte subvencionat per raó d’aquestes bases i la corresponent convocatòria, inclosa en el document de l’annex 1 d’aquestes Bases.
 • Certificat de titularitat bancària del compte on, si és el cas, s’hagi d’ingressar la subvenció.
Darrera actualització: 19.07.2021 | 10:46