Ajuts extraordinaris a les activitats de bar i restauració

Any 2021. Termini presentació: 31/05/2021.

Concessió d’ajuts extraordinaris en règim de concessió directa a les activitats de bar i restauració de Vilanova del Vallès. 

Subvencions concedides directament amb la finalitat de minimitzar els efectes econòmics negatius que ha provocat la crisi sanitària pel COVID-19, i que ha ocasionat que les persones físiques i jurídiques que desenvolupen activitat de bar i restauració a Vilanova del Vallès, hagin hagut de tancar en no ser considerats serveis essencials, i que reuneixin els requisits indicats en els criteris reguladors d’aquests bases, donant-los suport per a fer front a les despeses econòmiques que han hagut de continuar suportant malgrat la cessació d’ingressos, en el marc del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits dels beneficiaris
Les persones beneficiàries han de reunir els següents requisits:

 • Ser titular d’una activitat de restauració legalment constituïda i en situació d’alta al cens d’activitats a data de sol·licitud de la subvenció, a Vilanova del Vallès, i que hagi iniciat la seva activitat amb anterioritat al 14.3.2020 i que en aquella data estigués en funcionament.
 • Estar en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, en cas que la persona beneficiària sigui persona física.
 • Tenir llicència o autorització per desenvolupar l’activitat objecte de l’ajut a Vilanova del Valles, a data de la sol·licitud de la subvenció.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals, laborals i tributàries davant de l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’Agència Tributària.
 • No tenir en tràmit cap expedient disciplinari a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en relació a l’activitat per la que es demana la subvenció.
 • No estar incurs en cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l’article13 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

Tingues tota la informació consultant les Bases  reguladores  per  a  la  concessió  d’ajuts  en  règim  de concessió  directa  a  les  activitats  de  bar  i  restauració  de Vilanova del Vallès.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que siguin titulars d’una activitat de restauració a Vilanova del Vallès i que tingui llicència o autorització d’activitat al municipi i les altes fiscals i laborals corresponents a data de presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció.

A efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses que presten activitats de restauració els bars, restaurants i cafeteries.

Cal aportar:

 • Sol·licitud ajut restauració.

 • Còpia del document d’identificació fiscal (NIF/CIF/NIE) de la persona sol·licitant.
 • En cas que el sol·licitant no sigui propietari del local, haurà d’aportar contracte de lloguer.
 • DNI de la persona que presenta la sol·licitud (Persones jurídiques).
 • Acreditació de poders (Persones jurídiques).
 • NIF de la persona jurídica.
 • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica inscrits en el Registre corresponent (persones jurídques).

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 19.04.2021 | 08:43