Ajuts foment del lloguer (Dirigit a propietaris/àries d'habitatges buits)

 

Aquestes bases i convocatòria, impulsades i aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental,  regulen la concessió de subvencions per a les persones físiques o jurídiques privades propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental, per tal de destinar-los al lloguer, per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia al dia següent de la publicació de la convocatòria, el 16 de juliol de 2021, i s’acaba el proper 16 de setembre de 2021.

Com es sol·licita?

Presencialment, amb cita prèvia, a la seu del Consell Comarcal, o telemàticament (http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html ) juntament amb tota la documentació establerta a la base 6.

Quins requisits ha de complir l’habitatge?

 1. Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.
 2. Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva autorització per arrendar.
 3. Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o bé per ambdós casos que reuneixi les condicions necessàries per a llur obtenció

Quines són les actuacions subvencionables?

 1.  Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 2.  Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.
 3.  Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 4.  Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge.
 5.  Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.
 6.  Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres.
 7. Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.
 8. Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica.
 9. Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.

No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe.

No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals, ni tampoc els aranzels.

Quina és la quantia màxima de l’ajut?

La quantia màxima de la subvenció per persona beneficiària s'estableix en funció de les despeses subvencionables del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge. L’import màxim de la subvenció per persona/habitatge és en funció de l’import del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge i correspon al 75% de les despeses subvencionables acceptades, IVA exclòs, amb un import màxim de 1.500 euros/habitatge, IVA exclòs.

Persones destinatàries:

Les famílies amb infants o joves matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostinguts amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatoris i empadronats a Vilanova del Vallès.

Podran optar a l’ajut aquelles que compleixin amb els requisits establerts en la convocatòria

Àrea responsable:

Consell Comarcal Valles Oriental

Darrera actualització: 19.07.2021 | 10:49