Urbanisme i Territori

Regidor/a titular: Sr. Ramon Majà i Esteve


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

TERRITORI 

El terme municipal de Vilanova del Vallès és molt extens en territori, té concretament 15,2 km; tot i que la major part dels habitants, l’activitat econòmica i d’equipaments públics es concentren al casc urbà, hi ha una part molt important de la població que resideix als diferents barris, repartits en un entorn de gran riquesa natural, entre turons, valls i massa forestal. Aquest fet fa més complicat el manteniment de l’entramat urbà i la gestió dels serveis municipals.

URBANISME I TERRITORI 

Seguiment del procés de millora del projecte d’urbanització del Barri Rodes, l’arranjament del clavegueram i condicionament de la urbanització del Barri de Can Rabassa , són els eixos prioritaris 

 • Continuarem amb els treballs del POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal) 
 • Condicionarem l’entrada del poble al voltant de la carretera BP-5002 després del pont del riu Mogent en direcció al Nucli Urbà transformant aquet sector amb un nou Parc Municipal per la practica de diferents esports i punt de trobada de les diferents vies verdes, al mateix temps hi haurà un àrea dedicada als gossos, també s’endreçarà l’actual aparcament municipal , acabant amb el nou giravolt que donarà connexió al carrer 6 de Desembre i al polígon de Cal Pinxo.
 • Treballarem conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Energia pel desviament de la línia elèctrica d’alta tensió que a travessa parts urbanes del nostre poble, sent el tram més afectat, el que coincideix amb el Barri Rodes. 
 • Estudiarem una ordenança municipal que reguli el tancament de parcel·les i la formació de voreres.
 • Conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Energia i Endesa, eliminarem la torre d’electricitat que hi ha davant de l’institut.
 • Buscarem recursos econòmics per acabar de segellar el dipòsit de runes inerts de la construcció de la Pedrera de Santa Quitèria, i fer plantació d’arbres i vegetació davant de Les Roquetes i Bosc Ruscalleda.
 • Crearem un nou Parc Municipal que uneixi el Barri Rodes, Can Cebrià i el Nucli Urbà, dotant-lo del mobiliari adequat als diferents usos, fent recorreguts per a la pràctica del passeig, la bicicleta, per a córrer i estudiar la viabilitat de la creació de serveis de lleure i turisme en règim de concessió dins el marc d’aquest nou Parc Municipal.
 • Acabarem el procés d’acondicionament de la urbanització del Barri de Can Rabassa, tutelant aquest procés l’Ajuntament conjuntament amb la Junta de Conservació i els veïns. 
 • Farem el seguiment del compromís pres entre l’Ajuntament i la Junta de Can Cebrià, per a retornar la diferència del cost de la urbanització quan sigui possible. 
 • Seguirem amb el procés del Barri Rodes, activant i potenciant la Comissió de Seguiment del Barri Rodes. Aquesta comissió estarà composta per representants de l’Associació de Veïns, partits polítics amb representació al Ple Municipal, Regidor de Territori, Regidor de Barris i Serveis Tècnics Municipals i continuar les reunions amb la Generalitat de Catalunya per tal d’incorporar els nous avantatges de la nova llei d’urbanisme, intentant disminuir els costos del projecte de reparcel·lació del Barri Rodes. 
 • Finalitzarem el procés de liquidació i dissolució de la Junta de Les Roquetes.  

OBRES I SERVEIS

 • Prioritzarem l’adequació del soterrani de la biblioteca per tres usos diferents: habilitar un nou arxiu municipal, adequar un espai per l’ampliació de Protecció Civil i finalment adequar un espai per Dipòsit de Vehicles Municipal.
 • Continuarem amb la millora del carrer La Palma (arranjament del clavegueram, ferm i voreres).
 • Re-urbanitzarem la Plaça del Poble, fent un canvi en l’arbrat, per evitar les molèsties que ocasiona l’actual.
 • Mantindrem i alhora millorarem tots els serveis existents per part de la Brigada Municipal amb el suport dels Plans d’Ocupació Municipal.
 • Farem el manteniment dels camins no urbanitzats en trama urbana i aplicar un pla de seguiment per a la neteja dels passos de servei i embornals als barris.
 • Optimitzarem l’enllumenat públic substituint les lluminàries amb un elevat consum, per assolir més estalvi energètic i treballar per aconseguir la màxima eficiència energètica també, als edificis municipals.
 • Durem a terme millores progressives a la xarxa municipal de clavegueram i farem l’inventari i el Pla Director del clavegueram.
 • Seguirem intensificant les accions de neteja, desbrossament i manteniment dels parcs públics i les zones verdes municipals. 
 • Impulsarem la presència d’infraestructures de telecomunicacions de nova generació per tal de facilitar el desenvolupament de la societat de la informació a tot el municipi.
 • Treballarem conjuntament amb els ens locals veïns a l’hora de planificar i dur a terme actuacions en el propi municipi, per tal de garantir la millor eficàcia i eficiència possibles dels recursos públics que s’hi destinin i, quan sigui possible, mancomunar serveis amb els municipis del voltant per a millorar-ne l’eficiència. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 19:05