Retribució dels càrrecs electes

A continuació es detallen les retribucions dels Càrrecs Electes i les assignacions als Grups Municipals pel Mandat 2019 – 2023:

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial (del 95% o del 40%). Concretament, rebre les retribucions que tot seguit es relacionen, en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre:

  • El càrrec d’Alcalde/-essa amb dedicació parcial del 95% percebrà una retribució anual bruta de 37.395,33€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • El càrrec de Regidor amb dedicació parcial del 40%, percebrà una retribució anual bruta de 15.745,40€, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les retribucions dels membres que no formen part de l'equip de govern són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 110€
  • Assistència a la Comissió Informativa Permanent: 88€
  • Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 88€
  • Assistència a la Comissió informativa de la Junta de Govern: 50€
  • Assistència a la Junta de Portaveus, una vegada sigui creada: 50€
  • Els plens municipals extraordinaris que siguin únicament per al sorteig dels membres de les meses electorals no seran remunerats.
Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:04
Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:04