Resums plens

En aquest apartat podeu consultar les notícies i la informació relativa al desenvolupament de les diferents sessions del Ple Municipal. A la documentació adjunta hi consten de manera resumida els acords presos pel Ple, la rendició de comptes de l’acció del Govern, les resolucions de Govern aprovades o rebutjades i les respectives votacions i/o posicionaments dels diferents Grups Municipals durant la sessió.

Per poder consultar la transcripció íntegre dels Plens, accediu a les Actes oficials que trobareu al Portal de Transparència des de l’apartat  Actes del Ple Municipal  d’aquesta pàgina web

Crònica del Ple ordinari del 28 de juliol de 2022

La sessió de ple ordinari d'aquest dijous, 28 de juliol, va comptar amb l'assistència dels 13 regidors i regidores

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Aprovada per unanimitat

2.Expedient 1181/2022. Aprovació compte general

El regidor d'Economia Sergi Ruiz va exposar aquest punt a través del seu procediment, anàlisi amb els paràmetres que marca Política Financera de la Generalitat i la seva posterior execució. D'una banda, va explicar els passos i les dates de presentació dels comptes fins a arribar a l'1 d'octubre, la data final per presentar tota la documentació a Política Financera.

El segon aspecte que va destacar va ser la comparació dels criteris amb els paràmetres de Política Financera: romanent de tresoreria, estalvi net, límit de deute, el període de pagament de factures, l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. Va afirmar que l'Ajuntament de Vilanova compleix totes les magnituds.

Finalment, pel que fa a l'execució, també és favorable, ja que s'han augmentat fins a un 11,3 % més d'ingressos.

La portaveu de Junts per Vilanova, Roser Colomé anuncia que votaran en contra perquè no estan a favor de com s'estan gastant els diners. D'altra banda, Luis Álvaro del PSC-CP, anuncia que el seu grup s'abstindrà.

Vots a favor: 7

Vots en contra: 0

Abstencions: 6

3.Expedient 1656/2022. Renúncia funcions inspecció IAE

Aprovada per unanimitat

4.Expedient 1262/2022. Festes locals 2023

L'alcaldessa Yolanda Lorenzo anuncia el calendari de les festes locals: 29 de maig i 29 d'agost

La portaveu Roser Colomé, portaveu de Junts per Vilanova, esmenta que fer coincidir la Festa Major de Vilanova del Vallès amb la de Granollers és contraproduent i demana certa flexibilitat a l'hora d'escollir dades.

Aprovada per unanimitat

5.Expedient 1722/2022.Modificació ordenança prestació patrimonial de caràcter no tributari pel servei d'escola bressol

El govern de l'alcaldessa Yolanda Lorenzo se suma a la bonificació que marca la Generalitat respecte a la gratuïtat del mes de juliol a les escoles bressol. Afegeixen també, que es bonificarà amb 2,5 € a aquelles famílies que no facin ús del servei de menjador.

La regidora Irene García de Junts per Vilanova, esmenta que falten recursos per garantir la conciliació social i emfatitza la necessitat de climatitzar les aules i la necessitat d'oferir serveis també als nadons.

La regidora Marialluïsa Ferre del PSC -CP, s'afegeix a la crítica de la regidora Irene Garcia i fa palesa la necessitat de cobrir el servei d'escola bressol també a nadons.

La regidora d'Educació Sara Iglesias respon a les al·legacions explicant que cal fer un balanç econòmic i per això demanaven un mínim d'infants a les escoles Bressol per oferir serveis. Sobre la climatització, anuncia que s'està estudiant.

Vots a favor: 9

Vots en contra: 3

Abstencions: 0

6. Expedient 1870/2022. Contracte serveis "Servei de neteja d'edificis municipals"

La regidora de recursos humans, Sara Iglesias, explica la intenció d'externalitzar el servei de neteja, ja que el servei municipal té una mancança de recursos. Proposa licitar el servei a través d'una empresa de neteja.

La regidora de Junts per Vilanova, Roser Colomé, esmenta que no s'ha fet un estudi comparatiu per conèixer si realment una empresa externa faria un millor servei que l'actual. Crítica també la falta de transparència, ja que desconeixien la problemàtica.

La regidora Marialluïsa Ferre del PSC -CP, s'afegeix a la crítica de la regidora Roser Colomé respecte a la mancança d'un estudi de costos.

Vots a favor: 7

Vots en contra: 6

Abstencions: 0

7.Expedient 1313/2022. Establiment servei habitatge

La regidora Roser Colomé i el regidor Luis Álvaro del PSC-CP, critiquen la manca d'inversió d'habitatge social així la manca de definició sobre les persones que podran gaudir d'aquest habitatge.

L'alcaldessa Yolanda Lorenzo respon a les al·legacions anunciant que la voluntat és el lloguer social. Explica que de moment, han creat el servei i continuaran treballant per posar en marxa el projecte.

Vots a favor; 7

Vots en contra: 3

Abstencions: 3

 

8. Expedient 1831/2022. Moció conjunta: reclamació al Departament d'Educació d'una inversió definitiva per al nou edifici de l'escola d'Educació especial Can Vila

La regidora Sara Iglesias exposa el Pla Local d'Educació que constarà d'un Pla d'Acció amb 7 eixos estratègics: centres educatius, educació en el lleure, cultura, inclusió social i no discriminació, comunicació afectiva, participació i cohesió social i treball amb les famílies. En total 29 accions a portar a terme.

Aprovada per unanimitat

6.Control òrgans de govern i decrets d'alcaldia.

El regidor Luis Álvaro del PSC-CP, denuncia dues irregularitats: contractar una instal·lació a un Parc Fluvial després d'instal·lar-se i tramitar-ho com un contracte d'obra.

Darrera actualització: 01.08.2022 | 11:32
Darrera actualització: 01.08.2022 | 11:32