Afers socials i protecció social

Regidor/a titular: Sra. Yolanda Lorenzo i Gracia (Alcaldessa)


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

Atenció a les persones,

Gestió eficient i rigor pressupostari. Es vetllarà de forma especial per la qualitat deis serveis

municipals, per una atenció acurada als ciutadans i per facilitar al màxim els tràmits administratius. Al mateix temps, es vol garantir una gestió eficient dels recursos i una execució pressupostaria rigorosa i al dia.

Implementació del Centre de Dia de Cal Trempat, amb la millor opció per la gent amb un grau de dependència que pugui necessitar del seus serveis.

Construcció d’habitatge social,

Es preveu la construcció, d’habitatge social.

Compromís social.

El nou govern destinarà tots els esforços pressupostaris i personals possibles a donar suport a les persones amb necessitats considerades vulnerables. Es posaran en marxa nous serveis, es mantindran i si cal  s’ampliaran les línies d’ajuts existents, ja sigui donant continuïtat als Plans Locals d’Ocupació, reforçant les facilitats de pagament dels tributs municipals en funció de les rendes familiars i donant  un impuls a la disponibilitat d’habitatges socials.

Compromís pel progrés econòmic.

Es prestarà especial atenció a la promoció econòmica del municipi, a la millora de l’ocupació, a la implantació de noves empreses, donant suport al petit comerç i potenciant l’oferta de sòl industrial.

Compromís amb el medi ambient i la qualitat de vida.

Es reforçarà la protecció i promoció del medi natural i el seu ús racional. Al mateix temps es treballarà per al bon manteniment de les vies verdes i camins existents i se’n projectaran de nous, dissenyant una xarxa local de camins que permetin la connexió a peu dels barris i el seu ús esportiu i lúdic. Es duran a terme nous parcs municipals aptes pel lleure.

Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:41