Bonificació IBI per a famílies nombroses i subvenció IBI per famílies monoparentals

Any 2019. Termini presentació: 04/06/2019

Gaudiran d'una bonificació en la quota integra de l'IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

  • Categoria general: de 3 a 4 fills (o dos, si un es disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació de fins el 50 per 100.
  • Categoria especial: 5 fills o mes (o quatre, si un es disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació de fins el 70 per 100.

Els requisits per gaudir-ne son els següents:

  1. Que d’acord amb la legislació vigent tingui reconeguda la condició de membre de Família Monoparental o Família Nombrosa.
  2. Nomes s’atorgarà la bonificació per l'habitatge que constitueixi la residencia habitual del conjunt de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
  3. Requisits de renda: la suma de les bases imposables en l'Impost sobre la renda de les persones físiques de l’últim exercici amb període voluntari finalitzat, no pot excedir els 63.000EUR.
  4. Complir les condicions establertes a l’Ordenança General de Subvencions de l’IBI per a famílies monoparentals o les condicions establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 1 de l’IBI per a famílies nombroses.

Període de presentació de la sol.licitud:

  • Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació i la subvenció, anualment.
  • El període de sol.licitud per l'any 2019 serà des de l'1 de gener fins el 04/06/2019.

Cal aportar:

  • Imprès de sol·licitud

  • Fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia per la seva compulsa del títol de família monoparental vigent o de família nombrosa.
  • Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda de tots els membres de la família.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficines municipals

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 459 277
Fax: 938 456 186
Correu electrònic: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
Matins de dilluns a dijous de 8h a 15h i divendres de 8h a 14,30h.
Tardes de dijous de 16,30h a 19,30h (Tardes de juliol i agost tancat).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.01.2019 | 13:04